Warunki usługi

I. Warunki ogólne

§ 1 Postanowienia podstawowe

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich umów, które zawierasz z nami jako dostawcą (Selda Özbünar) za pośrednictwem strony internetowej www.carpet1001.de. O ile nie uzgodniono inaczej, włączenie własnych warunków, które mogły zostać zastosowane, jest sprzeczne.

(2) Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, który w przeważającej mierze nie ma charakteru handlowego ani nie prowadzi działalności na własny rachunek. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka prawna, która przy dokonywaniu czynności prawnej prowadzi samodzielną działalność zawodową lub gospodarczą.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

(2) Gdy tylko dany produkt zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na warunkach określonych w opisie przedmiotu.

(3) Umowa zawierana jest za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online w następujący sposób:
Towar przeznaczony do zakupu umieszczany jest w „koszyku”. Możesz użyć odpowiedniego przycisku na pasku nawigacyjnym, aby wywołać „koszyk” i dokonać w nim zmian w dowolnym momencie.
Po wywołaniu strony „Do kasy” i wprowadzeniu danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki, wszystkie dane zamówienia zostaną ponownie wyświetlone na stronie przeglądu zamówienia.
Jeśli korzystasz z systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Postpay, Sofort) jako metody płatności, zostaniesz przeniesiony na stronę przeglądu zamówienia w naszym sklepie internetowym lub najpierw zostaniesz przekierowany na stronę internetową przekazanego dostawcy systemu płatności natychmiastowych.
Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, dokonaj odpowiedniego wyboru lub wpisz tam swoje dane. Następnie zostaniesz przekierowany z powrotem do strony przeglądu zamówień w naszym sklepie internetowym.
Przed złożeniem zamówienia masz tutaj możliwość ponownego sprawdzenia wszystkich szczegółów, ich zmiany (również poprzez funkcję „wstecz” przeglądarki internetowej) lub anulowania zakupu.
Składając zamówienie za pomocą przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oświadczasz prawnie wiążącą akceptację oferty, w której dochodzi do zawarcia umowy.

(4) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy jest częściowo zautomatyzowane przez e-mail. Dlatego musisz upewnić się, że adres e-mail, który przechowujesz u nas, jest poprawny, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zapewniony, a w szczególności nie uniemożliwiają tego filtry SPAM.

§ 3 Zastrzeżenie, Zastrzeżenie własności

(1) Z prawa zatrzymania można skorzystać tylko wtedy, gdy dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

§ 4 Gwarancja

(1) Obowiązują ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi.

(2) Jako konsument jesteś proszony o sprawdzenie kompletności, widocznych wad i uszkodzeń transportowych natychmiast po dostawie oraz o jak najszybsze powiadomienie nas i spedytora o wszelkich reklamacjach. Jeśli tego nie zrobisz, nie ma to wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne.

§ 5 Wybór prawa

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim nie usuwa ochrony przyznanej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu (zasada przychylności).

(2) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży wyraźnie nie mają zastosowania.
II Informacje o kliencie

1. Tożsamość sprzedawcy

Selda Özbünar
Schwabacher Straße 85
90439 Norymberga
Niemcy
Telefon: 091189275805
E-mail: info@carpet1001.de


Alternatywne metody rozwiązywania sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platformę OS), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).

2. Informacje o zawarciu umowy

Czynności techniczne prowadzące do zawarcia umowy, samo zawarcie umowy i możliwości korekty są przeprowadzane zgodnie z postanowieniami „Zawarcie umowy” w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I.).

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1. Językiem umowy jest język niemiecki.

3.2. Nie zapisujemy pełnego tekstu umowy. Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online, dane umowy mogą zostać wydrukowane za pomocą funkcji drukowania przeglądarki lub zapisane elektronicznie. Po otrzymaniu przez nas zamówienia dane zamówienia, informacje wymagane przepisami prawa w przypadku umów sprzedaży na odległość oraz ogólne warunki zostaną ponownie przesłane na e-mail.

4. Podstawowe cechy produktu lub usługi

Podstawowe cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

5. Ceny i formy płatności

5.1. Ceny podane w odpowiednich ofertach oraz koszty wysyłki są cenami całkowitymi i zawierają wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie należne podatki.

5.2. Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wywołać za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie, są one wyświetlane osobno w trakcie procesu zamawiania i są dodatkowo ponoszone przez Ciebie, chyba że obiecano bezpłatną dostawę.

5.3. Jeśli dostawa jest realizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, możemy ponieść dodatkowe koszty, za które nie ponosimy odpowiedzialności, takie jak cła, podatki czy opłaty za przelewy (opłaty za przelew lub kursy walut banków), które musisz ponieść. Musisz również ponieść wszelkie koszty związane z przekazaniem pieniędzy w przypadkach, w których dostawa odbywa się w państwie członkowskim UE, ale płatność została zainicjowana poza Unią Europejską.

5.4. Dostępne metody płatności są wyświetlane pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

5.5. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych metod płatności, roszczenia o płatność z zawartej umowy są płatne natychmiast.

6. Warunki dostawy

6.1. Warunki dostawy, termin dostawy i wszelkie istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednim przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

6.2. W przypadku, gdy jesteś konsumentem, prawo reguluje, że ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się towaru sprzedanego podczas transportu przechodzi na Ciebie dopiero w momencie wydania towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona, czy nie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zleciłeś firmie transportowej niewymienionej przez przedsiębiorcę lub innej osobie wyznaczonej do realizacji przesyłki.

7. Uprawnienia z tytułu rękojmi

Odpowiedzialność za wady opiera się na postanowieniu „Gwarancja” w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (Część I).

Niniejsze warunki i informacje o klientach zostały stworzone przez prawników Händlerbund, którzy specjalizują się w prawie IT i są stale sprawdzani pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: https://www.haendlerbund.de/agb-service (https://www.haendlerbund.de/agb-service).

ostatnia aktualizacja: 07.12.2017