Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy
(Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, który w przeważającej mierze nie jest ani handlowy, ani samodzielna działalność zawodowa.)

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy
Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.
Okres karencji wynosi czternaście dni od dnia

- w którym ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów, pod warunkiem, że zamówiłeś jeden lub więcej towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one lub zostaną dostarczone jednolicie;

- na którym Ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, niebędąca przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru, pod warunkiem, że zamówiłeś kilka towarów w ramach jednego zamówienia i są one dostarczane osobno;

- na którym Ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej częściowej przesyłki lub ostatniej pozycji, pod warunkiem, że zamówiłeś towary, które są dostarczane w kilku częściowych przesyłkach lub częściach;

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy wysłać do nas wyraźne oświadczenie (Selda Özbünar, Schwabacher Straße 85, 90439 Norymberga, numer telefonu: 0911 89 27 58 05, adres e-mail: info@carpet1001.de) (np. list , faksem lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa). ), do natychmiastowego zwrotu, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot.

Możemy odmówić zwrotu, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie przedstawisz dowodu, że odesłałeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Za utratę wartości towaru należy zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towaru.

Przyczyny wykluczenia lub wygaśnięcia

Prawo odstąpienia nie dotyczy umów

- o dostarczanie towarów nieprefabrykowanych, dla których produkcji decydujący jest indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;
- o dostawę towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony;
- o dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, ale które mogą być dostarczone nie wcześniej niż 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na którym przedsiębiorca nie ma wpływu;
- o dostarczanie gazet, magazynów lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Prawo do odstąpienia wygasa przedwcześnie w przypadku umów

- o dostarczenie zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu;
- o dostarczenie towarów, jeżeli po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostały nierozłącznie zmieszane z innymi towarami;
- o dostarczenie nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij.)

- Do Carpet1001 - Selda Özbunar, Lange Str. 92, 90762 Fürth, info@carpet1001.de

- Ja/my(*) niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/nas(*) umowy zakupu następujących towarów(*)/świadczenia następującej usługi(*)

- Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)

- Imię i nazwisko konsumenta (konsumentów)

- Adres konsumenta (-ów)

- Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko w przypadku przekazania na papierze)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.