Herroepingsrecht

Herroepingsrecht
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch hun onafhankelijke professionele activiteit.)

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen.
De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, mits u in het kader van een uniforme bestelling een of meer goederen heeft besteld en deze uniform worden of zullen worden geleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen, mits u in één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of de laatste zaak in bezit heeft of heeft genomen, mits u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stukken worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons een duidelijke verklaring sturen (Selda Özbünar, Schwabacher Straße 85, 90439 Neurenberg, telefoonnummer: 0911 89 27 58 05, e-mailadres: info@carpet1001.de) (bijv. een brief , fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving van uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de intrekking

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen gegeven die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden. ), onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Redenen voor uitsluiting of verval

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder kan worden geleverd dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer heeft geen invloed;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

Bij overeenkomsten vervalt het herroepingsrecht tussentijds

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ongeschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
- voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Modelformulier voor herroeping

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Naar Carpet1001 - Selda Özbunar, Lange Strae 92, 90762 Fürth, info@carpet1001.de

- Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen als dit op papier wordt gecommuniceerd)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.